MENU
WIEŚCI Z KRAJU
KONTAKT
Biuro Krajowe Partii:
Al. Jerozolimskie 11/19 lok.14
00-508 Warszawa
tel.: (22) 629 32 90
samoobrona@samoobrona.org.pl

Nr konta: Alior Bank
41249000050000453042918643

LINKIŁÓDŹ


O NAS
REDAKCJA
WYSZUKIWANIE

LOGO
  Czwartek, 30 Marca 2017


Tezy programowe zaprezentowane na
V Krajowym Kongresie Partii "Samoobrona"

05.03.2017

Postulaty programowe

 • W zakresie reformy administracyjnej, która ma na celu likwidację powiatów, a następnie wyznaczenie nowych granic na okoliczność utworzenia nowych rejonów na obszarze Polski, co usprawni ich administrowanie i zmniejszy wydatki na utrzymanie administracji publicznej z pieniędzy podatników

 • Gruntowną reformę ubezpieczeń społecznych, która w dzisiejszym stanie nie zabezpiecza stosownych świadczeń emerytalnych rolnikom i osobom pracującym w sektorach usług, handlu i produkcji, a promuje wybrane grupy społeczne, do których możemy zaliczyć sądownictwo, prokuraturę, służby mundurowe, więziennictwo itp. Należy zatem doprowadzić do sytuacji takiej, aby składki na świadczenia emerytalne, zdrowotne i fundusz pracy były pokrywane przez pracowników więziennictwa, sądownictwa, służb mundurowych z ich dochodów, a nie ze środków publicznych, jak to się odbywa do tej pory, gdyż stanowi to naruszenie równego traktowania obywateli w ponoszeniu przez inne grupy społeczne opłat na okoliczność obowiązkowych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zatem należy również rozważyć przymusowy obowiązek ich ponoszenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w sytuacji, kiedy przewidywane świadczenie emerytalne będzie wynosiło tylko około 30% w stosunku do średniej krajowej. Temat ten jest na tyle ważny, żeby powszechne świadczenie emerytalne zabezpieczało godną egzystencję na starość, równą dla wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polski. W sytuacji kiedy obywatel chce posiadać wyższe świadczenie emerytalne, winien on ponosić dobrowolne składki ubezpieczeniowe we własnym zakresie stosownie do swoich możliwości zarobkowych. W takim przypadku reforma świadczeń emerytalno-rentowych na okoliczność wysokości składek odprowadzanych przez poszczególne grupy społeczno-zawodowe wymaga społecznej dyskusji i musi być wprowadzona w celu uniknięcia niewypłacalności ZUS-u.

 • Całkowita reforma sądownictwa i prokuratury, która została wcześniej zapoczątkowana przez Ministra Gowina i obecnie prowadzona przez Ministra Ziobrę. Ta reforma musi iść dalej odnośnie całkowitej likwidacji sądów i prokuratur okręgowych, które istnieją do chwili obecnej, jako spuścizna po dawnych 49 województwach za czasów PRL. Te sądy I prokuratury okręgowe, w takich miastach jak np. Sieradz, Piotrków Trybunalski, Ostrów Wlkp, muszą być zlikwidowane i przekształcone wyłącznie w sądy rejonowe a sąd okręgowy winien znajdować się tylko w mieście wojewódzkim. Jest to spowodowane tym, że jakość orzekania w tych małych sądach okręgowych i istniejące nieformalne powiązania szkodzą wizerunkowi wymiaru sprawiedliwości. Ponadto, wysokie wynagrodzenia sędziów sądów okręgowych i prokuratur okręgowych powodują duże wydatki państwa na ich utrzymanie i przyszłe świadczenia emerytalno-rentowe. Oprócz tego Prezydent RP powinien mieć zagwarantowane konstytucyjnie nie tylko, jak dotychczas, powoływanie sędziów, ale również ich odwoływanie. Szersza dyskusja w przedmiocie rozpoznawania spraw apelacyjnych powinna zmierzać w kierunku, aby były one rozpoznawane w sądach na terenie Polski a nie w danym okręgu sądu apelacyjnego, gdyż powiązania z adwokaturą powodują wypaczanie wyroków sądowych. Poza tym musi być ciągła weryfikacja i ocena pracy sędziów przez organy społeczne ustanowione poza sądem. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego jak i Sędziowie Sądu Najwyższego winni być wybierani na stanowiska w wyborach powszechnych, które odbywają się do Sejmu i Senatu, aby w ten sposób byli apolityczni. Sędziowie sądów niższych instancji powinni być wybierani na zasadach konkursów.

 • Polityka dotycząca strategii obronnej Polski winna zmierzać do zapewnienia bezpieczeństwa przez ścisły sojusz ze Stanami Zjednoczonymi oraz na powiązaniu stosownymi umowami z krajami skandynawskimi, państwami grupy Wyszehradzkiej oraz pozostałymi krajami należącymi do NATO. Szkolenie wojskowe winno być prowadzone już na poziomie szkoły średniej i na studiach wyższych, jako przedmioty obowiązkowe. Przemysł zbrojeniowy winien opierać się na technologiach polskich w powiązaniu z przyjaznymi krajami, które będą zainteresowane w rozwijaniu swoich armii na płaszczyźnie sił zbrojnych lądowych, morskich i powietrznych. Zdecydowanie trzeba zwiększyć nakłady finansowe na wydatki w zakresie obronności. Należy rozwijać szkolnictwo związane ze szkołami średnimi o profilu wojskowym oraz na poziomie wyższych uczelni, gdyż dotychczas jest to niewystarczające z punktu widzenia obronności kraju.

 • Kolejnym zagadnieniem jest edukacja społeczeństwa w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Uposażenie kadry nauczycielskiej szkół średnich i wyższych jest niewystarczające. Pewne poprawne rozwiązania były zastosowane za rządów Premiera Tadeusza Mazowieckiego, które nie są obecnie realizowane. Obecna reforma szkolnictwa jest zupełnym nieporozumieniem, gdyż wprowadza wzorce oparte na XIX i XX wieku, co powoduje uwstecznienie poziomu kształcenia młodzieży. Gimnazja powinny być zarówno ogólnokształcące jak i zawodowe, jak również licea ogólnokształcące i technika zawodowe, co by pozwalało kształcić i przygotowywać młodzież do różnych zawodów w zależności od posiadanych zdolności i predyspozycji, i tradycji rodzinnych. Przyjęcia na studia powinny odbywać się na zasadzie wstępnych rozmów kwalifikacyjnych na dane kierunki prowadzone przez różne uczelnie w ostatnim roku kończenia szkoły średniej, co by pozwoliło, że byłaby to właściwa rekrutacja po zdaniu egzaminu maturalnego.

 • Odnośnie dostępu do ochrony zdrowia należy ją usprawnić poprzez zastąpienie niewydolnego systemu NFZ innym rozwiązaniem, powodującym skrócenie oczekiwań na leczenie, dotyczące przyjęcia skierowań do sanatoriów, specjalistycznych operacji, które winny być obligatoryjnie finansowane w przypadku braku możliwości przeprowadzenia ich w Polsce na stosownym poziomie. Kształcenie lekarzy przez wyższe uczelnie medyczne winno być zastąpione praktyką w szpitalach specjalistycznych, a mniej niepotrzebnymi wywodami teoretycznymi z przedmiotów, które niekiedy są niepotrzebne do leczenia pacjentów. Ten sposób kształcenia odnosi się również do uczelni technicznych. Muszą być zwiększone zdecydowanie środki na naukę, ponieważ prowadzi to do wyedukowania społeczeństwa i możliwości zatrudnienia w nowoczesnych działach gospodarki jak i w rolnictwie, usługach i handlu. Dostępność do leczenia wszystkich grup społecznych i skuteczności jego jest priorytetem partii „Samoobrona” z uwagi na to, że istniejące zaniedbania są ogromne w stosunku do innych krajów europejskich. Jest to szeroki temat wymagający zdecydowanych działań w tym kierunku, aby społeczeństwo miało zapewnione profesjonalne leczenie w wieku produkcyjnym jak i poprodukcyjnym na przyzwoitym, europejskim poziomie, co dzisiaj jest niemożliwe.

 • Odnośnie problemu związanego z gospodarką, to należy pilnie przeprowadzić reformę finansów publicznych, która do chwili obecnej pomimo licznych zapowiedzi jest nierealizowana i prowadzi to do gospodarki czarnorynkowej i uszczuplenia tym samym dochodów państwa. Zapoczątkowane reformy w tym kierunku przez byłego Premiera Rakowskiego i Ministra Wilczka zostały zniweczone i uwstecznione. Sytuację pogorszyła polityka Wicepremiera Leszka Balcerowicza i jego doradców, która doprowadziła do rozkradzenia majątku narodowego i wyprzedaży kapitałowi obcemu za grosze. Niekonstytucyjny przepis rujnujący polskie przedsiębiorstwa wprowadzony przez Balcerowicza w interesie instytucji finansowych doprowadził do likwidacji przemysłu narodowego: stoczniowego, maszynowego, hutniczego, spożywczego oraz polskich banków. Słusznie zatem Andrzej Lepper mówił, że Balcerowicz musi odejść. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że musi być pociągnięty za ten stan rzeczy do odpowiedzialności przez społeczeństwo, ponieważ doprowadził do upadku polskich firm i banków, które będąc w ręku obcego kapitału hamują rozwój rolnictwa, handlu, przemysłu, budownictwa i innych działów poprzez nieudzielanie kredytów na rozwój nowych technologii polskim firmom, które nie mając środków własnych nie mogą się rozwijać i zwiększać zatrudnienie polskiej wyedukowanej młodzieży. Słusznie zatem Andrzej Lepper stawiał te zarzuty i domagał się równych praw w dotacjach finansowych dla rolników polskich, takich, jakie mają rolnicy Unii Europejskiej w celu zwiększenia konkurencyjności produktów polskich. W związku z tym na politykę rolną ma wpływ system edukacji dla rolników, szkolenia unijne, informowanie rolników możliwości uzyskiwania dopłat z UE, targi płodów rolnych. Należy usprawnić system ubezpieczeń KRUS, oferujący godziwe emerytury dla rolników polskich, zmodyfikować system finansowy związany z kredytami na zakup maszyn nowoczesnych technologii w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Pilnie wprowadzić system skupu interwencyjnego produktów rolnych na odpowiednim poziomie wskutek załamania się rynku zbytu lub klęsk żywiołowych. Poza tym należy zwiększyć nakłady inwestycyjne państwa w polskie rolnictwo, gdyż cały ten sektor wymaga zmian i restrukturyzacji. Domagać się korzystnych cen na produkty rolne eksportowane za granicę. Decydujący wpływ na rozwój polskiego rolnictwa to podniesienie ogólnego rozwoju gospodarki, a więc przemysłu maszynowego, który będzie wytwarzał maszyny rolnicze, rozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz wszystkich gałęzi wykorzystujących surowce pochodzące z rolnictwa. W szczególności należy domagać się od państwa wsparcia finansowego w zakresie problemów polityczno-gospodarczych, co ma wpływ na rozwój rolnictwa w celu intensyfikacji produkcji rolnej i wydajności w połączeniu z eksportem ekologicznej żywności do innych krajów świata.

 • Należy podjąć działania w zakresie ochrony środowiska poprzez wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz rozważyć możliwość w przyszłości budowy elektrowni atomowych w kooperacji z krajami podobnymi jak Polska, w celu uniezależnienia się od wydobywania węgla do produkcji energii elektrycznej na zasadzie istniejących elektrowni, gdyż koszty jej wytwarzania systematycznie rosną.

 • W polityce zagranicznej należy rozważyć pilnie dochodzenie reperacji wojennych od Rosji za lata 1939-45 oraz od Niemiec, gdzie kwoty ich są miliardowe z tytułu działań wojennych II Wojny Światowej, a temat ten nie został załatwiony w sposób właściwy przez komunistyczne rządy PRL.

  - Należy również rozważyć kadencyjność w zakresie pełnienia funkcji prezydentów miast, jak i radnych do zastosowania tej kadencyjności w stosunku do posłów i senatorów. Jeżeli chodzi o wybory samorządowe jak i parlamentarne, to winni w ich uczestniczyć tylko partie polityczne, ponieważ to politycy nadają kierunki rozwoju danego regionu i kraju, a lokalne organizacje pozarządowe winny kontrolować ich działalność i postępowanie w celu, aby nie dochodziło do nadużyć finansowych i społecznych.

 • Należy rozważyć wsparcie dla kościoła katolickiego i innych religii w Polsce poprzez dobrowolne opodatkowanie się społeczeństwa od dochodu w wysokości co najmniej 5%, ponieważ środki te będą przeznaczone na działalność charytatywną kościoła, renowacje zabytkowych cmentarzy, wynagrodzenia duchownych i sióstr zakonnych, utrzymanie uczelni katolickich w sposób przejrzysty i ekwiwalentny.

  Kończąc, trzeba powiedzieć, że program socjalny "Samoobrony" i rozwiązania, które proponowała pod przewodnictwem Andrzeja Leppera, są wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość w sposób poprawny i spełniający oczekiwania szczególnie rodzin rolniczych jak i innych grup społecznych, gdzie zaniedbania te zostały w jakiś sposób zniwelowane w zakresie pomocy socjalnej w stosunku do krajów UE, co jest zjawiskiem pozytywnym i wymagającym kontynuacji ze strony partii rządzącej.

  Tezy programowe zaprezentował - Grzegorz Andrysiak

PROGRAM

POLECAMY


KONSTYTUCJA

SAMOOBRONA | POLEĆ NAS ZNAJOMYM |DODAJ DO ULUBIONYCH | KONTAKT | ENGLISH
ostatnia aktualizacja: 9.07.2008