Stanowisko dotyczące obrad Sejmu.

Z wielkim niepokojem obserwujemy zawirowania polityczne będące skutkiem piątkowych wydarzeń zaistniałych podczas obrad parlamentu. Poseł Michał Szczerba z mównicy sejmowej użył słów powszechnie uważanych za pogardliwe po adresem marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego, ponadto jego zachowania werbalne i niewerbalne utrudniały dalsze prowadzenie obrad, dlatego marszałek korzystając ze swoich regulaminowych uprawnień zdecydował o wykluczeniu go z obrad.


Samoobrona uważa, że tak, jak nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności karnej, tak brak elementarnej kultury osobistej parlamentarzysty nie zwalnia go z odpowiedzialności dyscyplinarnej za obrazę majestatu urzędu i osoby marszałka sejmu.

 

Za dążenie do konfrontacji uważamy blokowanie sali plenarnej w obronie arogancji posła. Do tej samej kategorii braku wyobraźni i odpowiedzialności za państwo zaliczamy uliczne protesty organizowane przez opozycję pod sztandarami KOD. Nieadekwatność zachowań polityków w zderzeniu z praprzyczyną konfliktu, pozwala nam podejrzewać, że prawdziwym celem jest osiągnięcie destabilizacji i paraliżu państwa dla uzyskania osobistych korzyści, za wszelką cenę, bez liczenia się ze skutkami społecznymi. To niebezpieczna praktyka.

Samoobrona apeluje do parlamentarzystów o pilne zażegnanie kryzysu. Stoimy na stanowisku, że jedynym rozwiązaniem jest publiczne przeproszenie marszałka sejmu przez posła Szczerbę, co skutkować powinno zniesieniem nałożonej na niego kary. Będzie to pozytywnym przyczynkiem do wygaszenia emocji po obydwu stronach konfliktu oraz uspokojenia nastrojów społecznych.

Za Prezydium Partii Samoobrona
/-/ Lech Kuropatwiński